Algemene voorwaarden


1. Algemeen
1.1 Opdrachtgever is diegene die met TODO DONE een overeenkomst voor Professional Organizing, Training, Coaching of overige diensten aangaat.
1.2 Deze algemene voorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die TODO DONE sluit met opdrachtgever(s), voor zover in de overeenkomst niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TODO DONE en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Offertes en aanbiedingen voor dienstverlening aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.
2.2 TODO DONE kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
2.3 De in een offerte, aanbieding en/of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt TODO DONE de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van de overeengekomen dienstverlening en de algemene voorwaarden van TODO DONE.
2.5 De overeenkomst kan tot 5 werkdagen na verzending van deze bevestiging kosteloos herroepen worden.
2.6 Wanneer de overeenkomst niet binnen 5 werkdagen na verzending van de bevestiging herroepen wordt is deze definitief.
2.7 Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van de dienstverlening en de algemene voorwaarden.

3. Annulering van afspraken en/of beëindiging van de opdrachtovereenkomst
3.1 Afspraken voor het uitvoeren van de diensten van TODO DONE kunnen tot 5 werkdagen  voor aanvang kosteloos geannuleerd worden.
3.2 Afspraken voor het uitvoeren van de diensten van TODO DONE kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos naar ander overeen te komen tijdstip verplaatst worden.
3.3 Wanneer opdrachtgever een afspraak voor het uitvoeren van de diensten van TODO DONE binnen 48 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is TODO DONE gerechtigd 100% van de kosten voor de gemaakte afspraak in rekening te brengen.
3.4 Een overeenkomst voor dienstverlenging door TODO DONE kan na overleg tussen opdrachtgever en TODO DONE op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.
3.5 TODO DONE heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
3.6 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en deze, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
3.7 TODO DONE is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

4. Overmacht
4.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor diensten van TODO DONE onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
4.2 In geval van overmacht stelt TODO DONE alles in het werk om een vervanger te vinden. Als het TODO DONE niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervanger te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van de dienst kosteloos te annuleren.
4.3 Bij annulering van genoemd onderdeel van de dienst op grond van dit artikel is TODO DONE niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

5. Betaling en incassokosten
5.1 Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2 Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op
IBAN NL29  INGB 0688 4471 04 t.n.v. A.M.E Bijmold - Hooglugt te Heemstede
5.3 Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
5.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk  II. Indien TODO DONE  echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte  gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

6. Kwaliteit
6.1 TODO DONE zal de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en  overeenkomstig de geldende professionele normen uitvoeren.

7. Privacy
7.1 TODO DONE verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

8. Aansprakelijkheid
8.1 TODO DONE is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met TODO DONE. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
8.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij TODO DONE heeft gemeld.
8.3  Indien door of in verband met het verrichten van diensten door TODO DONE of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door TODO DONE afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
8.4  Elke aansprakelijkheid van TODO DONE voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Auteursrecht
9.1 Op alle gebruikte documentatie van TODO DONE geldt het auteursrecht van A.M.E Bijmold - Hooglugt van TODO DONE te Heemstede. Opdrachtgevers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

10. Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart TODO DONE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TODO DONE toerekenbaar is. Indien TODO DONE uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden TODO DONE zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TODO DONE, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TODO DONE en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.